Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
SẢN PHẨM
Phần mềm Quản lý nghiên cứu khoa học
Danh mục: Giáo dục - Trường học
Nghiên cứu khoa học là một phần tất yếu trong quá trình hoạt động của một trường đạihọc hay cao đẳng, phần mềm quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của Công tyTNHH phần mềm Hoàng Hà tuân thủ nghiêm ngặt theo đúng quy trình quản lý đề tài
Tải về