1. Quản lý thông tin giáo viên

Cho phép cập nhật, xóa, thay đổi thông tin về giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng của học viện

Cho phép cập nhật chức vụ, học hàm – học vị tại từng thời điểm

Các thông tin tối thiểu gồm: mã giáo viên, họ và tên, chức vụ, học hàm – học vị, bộ môn quản lý, ngày công tác, số lớp chủ nhiệm theo từng năm

Cho phép cập nhật thời điểm giảm trừ giờ giảng cho cán bộ giảng viên và thuộc đối tượng giảm trừ nào

Cho phép cập nhật thời điểm giảm trừ nghiên cứu khoa học cho cán bộ giảng viên và thuộc đối tượng giảm trừ nào

2. Quản lý thông tin khoa, bộ môn

Cho phép cập nhật, xóa, thay đổi thông tin về các khoa, các bộ môn trong học viện

Quản lý các môn học do bộ môn đảm nhiệm

3. Quản lý thông tin về các hệ đào tạo

Cho phép cập nhật, xóa, thay đổi thông tin về các hệ đào tạo trong học viện, mỗi hệ đào tạo sẽ có các hệ số định mức giờ giảng khác nhau đối với từng nhóm giáo viên

4. Quản lý thông tin về khóa học

Cho phép cập nhật, xóa, thay đổi thông tin về các khóa học

5. Quản lý thông tin về các môn học, nhóm môn học

Cho phép cập nhật, xóa, thay đổi thông tin về các môn học, nhóm môn học

6. Quản lý thông tin về các lớp hành chính

Cho phép cập nhật, xóa, thay đổi thông tin về các lớp hành chính

Các thông tin tối thiểu gồm có: Lớp đó thuộc hệ đào tạo nào, khóa học nào, do khoa nào quản lý, mã lớp, tên lớp, giáo viên dạy lớp đó có được tính phụ cấp hay không, sĩ số của lớp để làm căn cứ tính toán khối lượng giảng dạy của giảng viên theo hệ số lớp đông

Cho phép cập nhật các môn học của lớp, số đơn vị học trình, số tiết ứng với từng học kỳ và từng năm học

7. Quản lý thông tin về các lớp tín chỉ

Cho phép cập nhật, xóa, thay đổi thông tin về các lớp tín chỉ

Các thông tin tối thiểu gồm có: mã lớp, tên lớp, sĩ số, số tín chỉ, số tiết, số giờ, hệ đào tạo, khoa quản lý, lớp được mở cho môn học nào, mở trong năm học / học kỳ nào, giảng dạy bằng Tiếng Anh hay Tiếng Việt

8. Quản lý thông tin về chức danh cán bộ, giảng viên

Cho phép cập nhật, xóa, thay đổi thông tin về các chức danh cán bộ, giảng viên

Thông tin tối thiểu của chức danh gồm có: mã chức danh, tên chức danh, hệ số giảm trừ giờ giảng, hệ số giảm trừ nghiên cứu khoa học để làm căn cứ tính toán khối lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học cho các cán bộ giảng viên có chức danh tương ứng

9. Quản lý thông tin về giờ giảng

Cho phép cập nhật, xóa, thay đổi thông tin về các giờ giảng của giảng viên

10. Quản lý thông tin về hệ số thanh toán theo sĩ số, chức danh, môn học, hệ đào tạo, thâm niên công tác, ngôn ngữ giảng dạy

- Cho phép cập nhật thông tin về hệ số thanh toán theo sĩ số lớp

- Cho phép cập nhật thông tin về hệ số thanh toán theo chức danh

- Cho phép cập nhật thông tin về hệ số thanh toán theo môn học

- Cho phép cập nhật thông tin về hệ số thanh toán theo hệ đào tạo

- Cho phép cập nhật thông tin về hệ số thanh toán theo thâm niên công tác

- Cho phép cập nhật thông tin về hệ số thanh toán theo ngôn ngữ giảng dạy là Tiếng Việt hay Tiếng nước ngoài

11. Quản lý thông tin về phụ cấp thanh toán

- Cho phép cập nhật thông tin về phụ cấp giảng dạy, nghiên cứu khoa học

12. Quản lý các hệ số: chấm bài, hướng dẫn thực tập, hướng dẫn luận văn / luận án, chấm đồ án, chấm tiểu luận, chấm khóa luận, hướng dẫn sinh viên thi Olimpic,…

- Cho phép cập nhật thông tin về hệ số quy đổi theo giờ chấm bài, giờ hướng dẫn thực tập, số luận văn / luận án đã hướng dẫn, số tiểu luận / khóa luận đã chấm, số nhóm thi Olimpic đã hướng dẫn,…

13. Quản lý định mức giảng dạy

- Cho phép cập nhật định mức giảng dạy

- Quản lý định mức giảng dạy theo học hàm – học vị đối với từng nhóm môn học, định mức được quy đổi ra số giờ

14. Quản lý định mức nghiên cứu khoa học

- Cho phép cập nhật định mức nghiên cứu khoa học

- Quản lý định mức nghiên cứu khoa học theo học hàm – học vị đối với từng nhóm môn học, định mức được quy đổi ra số giờ

15. Quản lý hệ số và định mức hướng dẫn và chấm bài

Cho phép cập nhật các định mức hướng dẫn và chấm bài để khi tính toán thì hệ thống tự động tính dựa trên các định mức này.

Các định mức bao gồm:

+ Hệ số quy đổi một tiết thực hành các môn học thông thường

+ Hệ số quy đổi một tiết thực hành môn học GDQP

+ Hệ số quy đổi hướng dẫn một luận văn (đồ án) bằng Tiếng Việt theo niên chế

+ Hệ số quy đổi hướng dẫn một luận văn (đồ án) bằng Tiếng Anh theo niên chế

+ Hệ số quy đổi giải đáp một khối sinh viên kết thúc môn học

+ Hệ số quy đổi hướng dẫn một chuyên đề tập trung

+ Hệ số quy đổi hướng dẫn một luận văn (đồ án) bằng Tiếng Việt theo tín chỉ

+ Hệ số quy đổi hướng dẫn một luận văn (đồ án) bằng Tiếng Anh theo tín chỉ

+ Hệ số quy đổi hướng dẫn một chuyên đề thực tập cuối khóa

+ Hệ số quy đổi hướng dẫn một khối giỏi sinh viên

+ Hệ số quy đổi hướng dẫn một đội Olympic

+ Hệ số quy đổi phụ đạo một khối sinh viên giải đáp cuối khóa

+ Hệ số quy đổi một tiết hướng dẫn bài tập

+ Hệ số quy đổi chấm 1 bài kiểm tra

+ Hệ số quy đổi chấm 1 bài thi viết

+ Hệ số quy đổi chấm 1 bài thi trắc nghiệm viết

+ Hệ số quy đổi chấm 1 bài thi trắc nghiệm trên máy

+ Hệ số quy đổi phản biện một luận văn bằng Tiếng Việt

+ Hệ số quy đổi phản biện một luận văn bằng Tiếng Anh

+ Hệ số quy đổi chấm thi vấn đáp 1 sinh viên

+ Hệ số quy đổi chấm một luận văn bằng Tiếng Việt

+ Hệ số quy đổi chấm một luận văn bằng Tiếng Anh

+ Hệ số quy đổi hướng dẫn một chuyên đề tại chức

+ Hệ số quy đổi chấm một luận văn tại hội đồng bằng Tiếng Việt

+ Hệ số quy đổi chấm một luận văn tại hội đồng bằng Tiếng Anh

+ Hệ số quy đổi chấm một bài thi tốt nghiệp

16. Quản lý giảm trừ định mức giảng dạy

- Cho phép cập nhật giảm trừ giảng dạy

- Quản lý định mức giảm trừ giản dạy theo các chức danh, theo đối tượng cán bộ giảng viên, định mức được tính theo phần trăm giảm trừ

17. Quản lý giảm trừ định mức nghiên cứu khoa học

- Cho phép cập nhật giảm trừ nghiên cứu khoa học

- Quản lý định mức giảm trừ nghiên cứu khoa học theo các chức danh, theo đối tượng cán bộ giảng viên, định mức được tính theo phần trăm giảm trừ

18. Quản lý các thông tin thanh toán cho cán bộ giảng viên

Cho phép cập nhật các thông tin để thanh toán cho cán bộ, giảng viên theo các nội dung sau:

+ Hệ số quy đổi một tiết thực hành các môn học thông thường

+ Hệ số quy đổi một tiết thực hành môn học GDQP

+ Hệ số quy đổi hướng dẫn một luận văn (đồ án) bằng Tiếng Việt theo niên chế

+ Hệ số quy đổi hướng dẫn một luận văn (đồ án) bằng Tiếng Anh theo niên chế

+ Hệ số quy đổi giải đáp một khối sinh viên kết thúc môn học

+ Hệ số quy đổi hướng dẫn một chuyên đề tập trung

+ Hệ số quy đổi hướng dẫn một luận văn (đồ án) bằng Tiếng Việt theo tín chỉ

+ Hệ số quy đổi hướng dẫn một luận văn (đồ án) bằng Tiếng Anh theo tín chỉ

+ Hệ số quy đổi hướng dẫn một chuyên đề thực tập cuối khóa

+ Hệ số quy đổi hướng dẫn một khối giỏi sinh viên

+ Hệ số quy đổi hướng dẫn một đội Olympic

+ Hệ số quy đổi phụ đạo một khối sinh viên giải đáp cuối khóa

+ Hệ số quy đổi một tiết hướng dẫn bài tập

+ Hệ số quy đổi chấm 1 bài kiểm tra

+ Hệ số quy đổi chấm 1 bài thi viết

+ Hệ số quy đổi chấm 1 bài thi trắc nghiệm viết

+ Hệ số quy đổi chấm 1 bài thi trắc nghiệm trên máy

+ Hệ số quy đổi phản biện một luận văn bằng Tiếng Việt

+ Hệ số quy đổi phản biện một luận văn bằng Tiếng Anh

+ Hệ số quy đổi chấm thi vấn đáp 1 sinh viên

+ Hệ số quy đổi chấm một luận văn bằng Tiếng Việt

+ Hệ số quy đổi chấm một luận văn bằng Tiếng Anh

+ Hệ số quy đổi hướng dẫn một chuyên đề tại chức

+ Hệ số quy đổi chấm một luận văn tại hội đồng bằng Tiếng Việt

+ Hệ số quy đổi chấm một luận văn tại hội đồng bằng Tiếng Anh

+ Hệ số quy đổi chấm một bài thi tốt nghiệp

19. Tính toán khối lượng giảng dạy

- Phần mềm phải tự động tính toán khối lượng giảng dạy dựa trên số giờ thực tế giảng dạy, số giờ hướng dẫn thực tập, chấm bài, chấm luận văn,…và các hệ số quy đổi

20. Tính toán khối lượng thanh toán vượt giờ

- Phần mềm phải tự động tính toán khối lượng vượt giờ dựa trên số giờ thực tế giảng dạy, số giờ hướng dẫn thực tập, chấm bài, chấm luận văn,…và các hệ số quy đổi

21. Báo cáo, thống kê

- Tổng hợp và In khối lượng giảng dạy, vượt giờ cho từng giáo viên

- Tổng hợp và In khối lượng giảng dạy, vượt giờ cho từng bộ môn

- Tổng hợp và In khối lượng giảng dạy, vượt giờ cho từng khoa

- Tổng hợp và In khối lượng giảng dạy, vượt giờ cho toàn trường

- In các mẫu khác như: danh sách giáo viên, danh sách lớp,…

22. Tìm kiếm

Cho phép tìm kiếm thông tin như: các lớp tín chỉ

23. Các trường hợp đặc biệt

- Quản lý phụ cấp giảng dạy theo ca dạy: ban ngày hoặc tối

- Quản lý các hệ số theo loại giáo viên: cơ hữu hoặc thỉnh giảng

- Quản lý, tính toán giờ giảng, giờ nghiên cứu đối với các trường hợp đặc biệt như: thay đổi học hàm học vị, chức vụ nhiều lần trong năm học