Một số khách hàng tiêu biểu:
1/ Đại học Dân lập Hải Phòng (www.hpu.edu.vn)
2/ Học viện Tài chính (www.hvtc.edu.vn)
3/ Viện Nghiên cứu Ngô (www.nmri.org.vn)
4/ Ngành Giáo dục thành phố Cẩm Phả (www.campha.edu.vn)
5/ Ngành Giáo dục huyện Hải Hà (www.haiha.edu.vn)
6/ Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Tiên Yên (www.tienyen.edu.vn)
7/ Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Lục Nam (www.lucnam.edu.vn)
8/ Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Lục Ngạn (www.lucngan.edu.vn)