Cổng được xây dựng trên mô hình công nghệ DotNetNuke, SharePoint:
- Cổng thông tin trường ĐH, CĐ, THCN
- Cổng thông tin Phòng GD & ĐT
- Cổng thông tin Sở GD & ĐT
- Cổng thông tin UBND
- Cổng thông tin đào tạo