Chức năng:
+ Khởi tạo kỳ thi
+ Xếp lịch thi
+ Đăng ký thi
+ Phân phòng thi
+ Xếp giám thị coi thi
+ Đánh số báo danh tự động
+ Đánh phách tự động
+ Nhập điểm theo phách / theo số báo danh
+ Ghép phách
+ Các công cụ hỗ trợ phúc tra điểm
+ Các công cụ thống kê chất lượng,...
+ Các công cụ chuyển điểm