+ Công văn đến:
- Ta có thể xem công văn đến tổng hợp, theo ngày, tuần, tháng.
- Các công văn cần được góp ý, lưu trữ.
- Tìm kiếm công văn đến với nhiều tiêu chí khác nhau.
- Cấu hình luồng công văn đến.
- Nhập công văn đến.
+ Công văn đi:
- Ta có thể xem công văn đi tổng hợp, theo ngày, tuần, tháng.
- Các công văn đi cần được góp ý, lưu trữ.
- Văn bản dự thảo.
- Tìm kiếm công văn đi với nhiều tiêu chí khác nhau.
- Cấu hình luồng công văn đi.
- Nhập công văn đi.
+ Hồ sơ công việc:
- Ta có thể xem hồ sơ công việc được gửi đến mới nhất, đang thực hiện, đến hạn, quá hạn, đã hoàn thành, chờ duyệt.
- Xử lý hồ sơ và báo cáo công việc khi hoàn thành.
- Tìm kiếm hồ sơ công việc.
- Thêm mới hồ sơ và hồ sơ tôi soạn.
- Tủ hồ sơ cá nhân.
+ Tài liệu ISO
- Nhập mới tài liệu các tài liệu chuẩn ISO.
- Thông tin tài liệu và tải về máy.
+ Báo cáo thống kê
- Báo cáo sổ công văn đến, đi.
- Thống kê công văn đến, đi.
- Báo cáo hồ sơ công việc.