Phần mềm được thiết kế riêng biệt cho các cấp học bao gồm:

Mỗi phần mềm được thiết kế theo 2 phiên bản:
+ Phiên bản chạy trên máy đơn
+ Phiên bản chạy trên mạng